Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Bồi thường thiệt hại hàng hóa hư hỏng trên đường vận chuyển.

9:49 SA
Thứ Bảy 14/08/2021
 1491

Căn cứ theo quy định tại Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển”.

Bồi thường thiệt hại hàng hóa hư hỏng trên đường vận chuyển.

Căn cứ theo quy định tại Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển”.

Điều 531 Luật này quy định hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản:

“1. Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên”.

Nghĩa vụ của bên vận chuyển theo quy định của điều điều 534 Bộ luật Dân sự 2015 gồm:

“1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

2. Giao tài sản cho người có quyền nhận.

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Thêm vào đó trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định tại điều 541 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này.

2. Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

3. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

 

Như vậy, trong trường hợp tài sản bị mất hoặc hư hỏng thì bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên hoặc trường hợp bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015).

Vậy, trước hết phải căn cứ vào hợp đồng đã giao kết của các bên về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tài sản bọ mất mát, hư hỏng, nếu các bên không có thỏa thuận thì sẽ áp dụng theo pháp luật. Nếu là trường hợp bất khả kháng mà bên vận chuyển đã làm mọi biện pháp khắc phục mà không thể đảm bảo kiện hàng không bị hư hỏng, mất mát thì sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng thì phía vận chuyển sẽ phải bồi thường thiệt hại theo thiệt hại thực tế do bên mình gây ra.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .