Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

9:43 SA
Thứ Ba 02/08/2022
 223

Hiện nay, pháp luật dân sự không có mẫu ban hành về hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng này là văn bản pháp lý quan trọng với những nội dung về giá trị chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ của các bên, điều khoản về phạt vi phạm, …Vì vậy, thực tế khi soạn hợp đồng, nếu các điều khoản thỏa thuận không rõ ràng rất dễ dẫn đến tranh chấp. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

 

            Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại…………………………………………..

 ……………..…………………………………………………….………………. chúng tôi gồm:          

            BÊN ĐẶT CỌC (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông (Bà): ……………………………………Sinh năm: …………………………………

CMND/CCCD số: ..................... do ...................................... cấp ngày ..............................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................

Địa chỉ hiện tại:...............................................................................................................................

Ông (Bà): …………………………………….Sinh năm:………………………………….

CMND/CCCD số: ...................... do ...................................... cấp ngày .............................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Địa chỉ hiện tại:...............................................................................................................................

SĐT liên hệ: ………………………………………………………………………………..

 

            BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông (Bà):…………………………………….Sinh năm:…………………………………

CMND/CCCD số: ................................. do ........................................ cấp ngày ................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................

Địa chỉ hiện tại:...............................................................................................................................

Ông (Bà):…………………………………….Sinh năm:………………………………….

CMND/CCCD số: ................................. do .......................................... cấp ngày ...............

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................

Địa chỉ hiện tại:...............................................................................................................................

SĐT liên hệ: ………………………………………………………………………………..

 

            NGƯỜI LÀM CHỨNG

Ông (Bà):…………………………………….Sinh năm:…………………………………

CMND/CCCD số: ................................. do ........................................ cấp ngày ................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................

Địa chỉ hiện tại:...............................................................................................................................

SĐT liên hệ: ………………………………………………………………………………..

 

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

            Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng đặt cọc này để bảo đảm thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

            ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP DỒNG

            Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền ………………… đồng (Bằng chữ : ………………………………đồng chẵn) mà bên A đặt cọc cho bên B để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số :              Số vào sổ cấp GCN:                                    theo quyết định số :                      ngày……. tháng…….. năm……… mang tên :……………………………………..Để vào sổ địa chính trang số          quyển số               do                                                cấp ngày         

            Thông tin cụ thể như sau:

            1/ Quyền sử dụng đất

- Diện tích đất chuyển nhượng: ........ m2 (Bằng chữ: ..................... mét vuông). Trong đó:

...............................................................................................................................................

- Thửa đất:............................. - Tờ bản đồ:............................................................................ 

- Địa chỉ thửa đất:  ................................................................................................................

- Mục đích sử dụng:...............................................................................................................

- Thời hạn sử dụng: ...............................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng: ............................................................................................................

               2/ Tài sản khác gắn liền với đất:

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

 

            ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC VÀ GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

            2.1. Thời hạn đặt cọc

            Thời hạn đặt cọc là: …………….. kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc. Khi hết thời hạn này hai bên sẽ tới tổ chức công chứng có thẩm quyền để lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

            2.2. Giá chuyển nhượng

            Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nêu trên được hai bên thỏa thuận là:.................................(Bằng chữ: ....................................................đồng).

Giá chuyển nhượng này cố định trong mọi trường hợp (sẽ thỏa thuận tăng hoặc giảm nếu được bên còn lại đồng ý).

            ĐIỀU 3: PHẠT VI PHẠM

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

            ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

            Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng, hòa giải; giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

            ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

            Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau:

            5.1. Bên A cam đoan

            - Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

            - Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.

            - Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

            5.2. Bên B cam đoan

            - Những thông tin về nhân thân, về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

            - Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không là tài sản bảo đảm cho khoản vay của bên B tại Ngân hàng.

            - Tính đến thời điểm giao kết hợp đồng này Bên B cam đoan thửa đất nêu trên có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch, chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất kỳ ai, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

            - Bên B cam đoan kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực sẽ không đưa tài sản nêu trên tham gia giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào.

            - Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.

            - Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

           

            ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

            - Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.

            - Việc thanh toán tiền, bàn giao giấy tờ, thửa đất phải được lập thành văn bản, có xác nhận của người làm chứng và chữ ký của hai bên.

            - Các bên đã đọc toàn bộ Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

            Hợp đồng này gồm 04 (bốn) trang và được lập thành ….…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  ……… bản để thực hiện.

 

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là nội dung Luật Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc về Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu có vấn đề nào còn thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 09366536 36 – 0972172757 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .