Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

MẪU GIẤY MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

15:33 CH
Thứ Tư 20/07/2022
 1322

Mẫu giấy mời họp hội đồng quản trị dành cho các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty cổ phần. Trong giấy mời họp cần nêu rõ thông tin thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp, thời gian đăng ký, xác nhận tham gia của hội đồng quản trị. Dưới đây là mẫu giấy mời họp hội đồng quản trị mà Công ty Luật TNHH Sao Sáng gửi tới bạn đọc tham khảo:

CÔNG TY ………………….

…………………………..

-----------

Số……/20.../TB-KTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

------o0o-----

Hà Nội, ngày …… tháng ……… năm 20…………


THÔNG BÁO 

MỜI HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

Kính gửi: ………………………………………………………………      

Địa chỉ: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………..

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm…………của công ty được tổ chức như sau:

  1. Thời gian: ……giờ……...  ngày……. tháng …. năm 20…….
  2. Địa điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

  1. Nội dung cuộc họp:

 ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

 

  1. Thời gian đăng ký và xác nhận:

Quý cổ đông vui lòng đăng ký về việc tham dự cuộc họp (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp) với thư ký trước ngày ……/…. /20……. bằng một trong các cách sau:

  • Gửi trực tiếp tới địa điểm họp tại: …………………………………………..

………………………………………………………………………………..

  • Điện thoại:

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu, Giấy Ủy quyền hợp lệ cổ đông.

Trân trọng kính mời!

        Giấy tờ gửi kèm:

–   Chương trình họp đại hội đồng cổ đông

–   Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông

–  Phiếu biểu quyết

–  Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp            

………., ngày ….. tháng….. năm 20….

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

 (Ký tên)

 

 

Trên đây là nội dung Luật Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc về Mẫu giấy mời họp hội đồng quản trị. Nếu có vấn đề nào còn thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 09366536 36 – 0972172757 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .